Verkoopsvoorwaarden

1. Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden dienen volgende begrippen geschreven met een hoofdletter te worden gelezen en uitgelegd conform de bepalingen van dit artikel. Met begrippen in het meervoud wordt ook naar het enkelvoud verwezen, en omgekeerd.

Bedenktijd

De termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Dag

Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht

De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand

Klant

Iedere Consument, ondernemer of rechtspersoon die een Overeenkomst afsluit met Wijnkasteel Vandeurzen.

Klantgegevens

Alle informatie, gegevens en data – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met de Klant

Overeenkomst

De Overeenkomst die tussen Wijnkasteel Vandeurzen en de Klant ontstaat met betrekking tot de diensten en goederen aangeboden door Wijnkasteel Vandeurzen. De Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy maken integraal deel uit van elke Overeenkomst en zijn tegenstelbaar aan de Klant

Overeenkomst op afstand

Een Overeenkomst die tussen Wijnkasteel Vandeurzen en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Partij(en)

Elke partij bij de Overeenkomst

Privacywetgeving

Verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens en alle Belgische uitvoeringswetten

Privacy Policy

De verklaring van Wijnkasteel Vandeurzen waarin toelichting wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door Wijnkasteel Vandeurzen

Wijnkasteel Vandeurzen

VF Wineries BV, met maatschappelijke zetel te Linden, Diestsesteenweg 31 met ondernemingsnummers 0660.562.377


2. Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wijnkasteel Vandeurzen en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) tussen Wijnkasteel Vandeurzen en de Klant.

Wijnkasteel Vandeurzen is telefonisch bereikbaar op +32 16 88 82 86. Wijnkasteel Vandeurzen is per e-mail op info@wijnkasteel-vandeurzen.be of via de website https://www.wijnkasteel-vandeurzen.be.

Voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wijnkasteel Vandeurzen voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Wijnkasteel Vandeurzen zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de Overeenkomst op afstand of elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


3. Het aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Wijnkasteel Vandeurzen gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden goederen.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wijnkasteel Vandeurzen niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: (i) de prijs inclusief belastingen; (ii) de eventuele kosten van (af)levering; (iii) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; (iv) de wijze van betaling, (v) aflevering of uitvoering van de Overeenkomst; (vi) de wijze van betaling die kunnen aangewend worden (voor de webshop is dit Bancontact-Mastercard- Visa-American Express).

De Overeenkomst komt, behoudens andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst, tot stand op het moment dat Wijnkasteel Vandeurzen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Klant op haar beurt bevestigt. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wijnkasteel Vandeurzen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wijnkasteel Vandeurzen is bevestigd, is er geen Overeenkomst tot stand gekomen of kunnen Partijen de Overeenkomst ontbinden.

Bij het bestellen van de goederen wordt de Klant steeds verzocht om in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Wijnkasteel Vandeurzen alsook met de Privacy Policy dewelke voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld en ook na totstandkoming van de Overeenkomst ten allen tijde consulteerbaar zijn op de website van Wijnkasteel Vandeurzen. Tussen Partijen komt pas een Overeenkomst tot stand na aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden van Wijnkasteel Vandeurzen alsook van de Privacy Policy.

De Klant erkent dat elke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden via elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Indien de Overeenkomst aangegaan wordt door een natuurlijk persoon handelend in zijn of haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van een rechtspersoon, mag Wijnkasteel Vandeurzen er van uitgaan dat de natuurlijke persoon bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden. Wijnkasteel Vandeurzen heeft in elk geval het recht om ten allen tijde bijkomende informatie te vragen van een natuurlijke persoon die in eigen naam of in naam van een rechtspersoon een Overeenkomst wenst aan te gaan en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen of te beëindigen indien de verzochte informatie niet wordt meegedeeld of Wijnkasteel Vandeurzen twijfels heeft over de identiteit en/of kredietwaardigheid van de persoon zonder dat dit enig recht doet ontstaan op schadevergoeding in hoofde van de (potentiële) Klant. Wijnkasteel Vandeurzen mag en kan met alle wettelijke toegestane beperkingen elektronische bestanden bewaren en gebruiken teneinde aan te tonen dat de Klant de Algemene Voorwaarden middels elektronische weg heeft aanvaard.


4. Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen niet verhoogd, tenzij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of accijnstarieven of andere heffingen.

De in het aanbod van goederen genoemde prijzen t.a.v. Consumenten zijn inclusief btw.

In geval de betaling van de goederen na het uitschrijven van een factuur geschiedt, dient elke factuur te worden betaald binnen de 30 Dagen na factuurdatum. Indien de Klant een Consument is en deze niet tijdig de factuur voldoet, zal Wijnkasteel Vandeurzen een herinnering sturen om het verschuldigde bedrag binnen de 14 Dagen te voldoen. De termijn van 14 Dagen start op de derde Dag na de datum van verzending bij een herinnering per post en op de eerste Dag na verzending bij een herinnering per e-mail. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, zijn er interesten verschuldigd vanaf de 15de Dag. Deze interesten worden berekend op basis van de wettelijke rente. Wijnkasteel Vandeurzen kan tevens aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding vragen die gelijk is aan: (i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. De Klant kan aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding indien Wijnkasteel Vandeurzen een betalingsverplichting jegens de Klant niet zou nakomen. Vanaf een tweede herinnering is Wijnkasteel Vandeurzen tevens gerechtigd om 7,5 EUR, vermeerderd met de eventuele portkosten aan te rekenen of 20 EUR indien Wijnkasteel Vandeurzen een aangetekende ingebrekestelling dient over te maken (ingebrekestelling cf. artikel XIX.7 §1 WER). Indien de Klant een ondernemer of rechtspersoon is, zijn de interesten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Deze interesten worden berekend aan de rente van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 Dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro worden aangerekend.

5. Leveringen

Goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor Wijnkasteel Vandeurzen de bestelling aanvaardt en op voorwaarde dat Wijnkasteel Vandeurzen bij de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk bevestigde dat de goederen geleverd zullen worden, bij gebreke waaraan deze dienen te worden afgehaald door de Klant. De levering van de bestelde goederen gebeurt op het door de Klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Wijnkasteel Vandeurzen heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten of in het gehele de levering niet door te voeren. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De Klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Wijnkasteel Vandeurzen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. Het transport en de levering gebeuren op risico van de Klant. Wijnkasteel Vandeurzen neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wijnkasteel Vandeurzen verbindt zich er toe de te leveren goederen zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere Dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is Wijnkasteel Vandeurzen niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

De geleverde goederen blijven eigendom van Wijnkasteel Vandeurzen tot bij de volledige betaling van de prijs, vermeerderd met de eventuele kosten en de interesten. Het is de Klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de prijs volledig voldaan is.


6. Klachten

De Klant verbindt zich ertoe om de gekochte, geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Bij het opmerken van eventuele zichtbare gebreken, betreffende de geleverde goederen moeten deze steeds vermeld worden aan de vervoerder, alsook binnen de 48 uur schriftelijk aan Wijnkasteel Vandeurzen en dit vergezeld van een foto van de zichtbare gebreken. Alle klachten worden pas onderzocht op voorwaarde dat de gekochte goederen nog niet in gebruik werden genomen of werden doorverkocht.

Na aanvaarding van de klachten kunnen de goederen enkel worden teruggestuurd mits een schriftelijke goedkeuring van Wijnkasteel Vandeurzen en op de verantwoordelijkheid van de Klant. Dit wilt zeggen dat alle kosten en alle risico’s bij de Klant liggen. Bij akkoord van terugname, vervangt Wijnkasteel Vandeurzen enkel de beschadigde goederen door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goed niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien.


7. Herroepingsrecht

De Consument kan een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van goederen gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wijnkasteel Vandeurzen mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen of als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste goed heeft ontvangen.

Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. De Consument zal het goed slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het goed slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Wijnkasteel Vandeurzen retourneren.

Goederen die geopend werden door de Consument of indien het goederen zijn die volgens opgegeven specificaties zijn samengesteld of vervaardigd, een duidelijk persoonlijk karakter hebben of omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden, daar zij snel kunnen bederven ofwel van hun karakteristieke eigenschappen verliezen, kunnen in geen geval worden teruggezonden door de Consument en vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van het Herroepingsrecht.

Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Wijnkasteel Vandeurzen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail of via het contactformulier op de website) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Als de Consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Wijnkasteel Vandeurzen onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het Herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Consument dient de onbeschadigde goederen in hun originele verpakking terug te zenden en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Wijnkasteel Vandeurzen heeft medegedeeld. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is ten allen tijde en alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, bijvoorbeeld in het geval de goederen beschadigd raken tijdens het terugzenden door de Consument.

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de uitgevoerde betaling voor de betreffende goederen terug, inclusief leveringskosten zoals oorspronkelijk betaald door de Consument (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Wijnkasteel Vandeurzen geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Wijnkasteel Vandeurzen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in dit artikel.


8. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Wijnkasteel Vandeurzen. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Wijnkasteel Vandeurzen zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten.


9. Conformiteit, aansprakelijkheid en garantie

Wijnkasteel Vandeurzen staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voor Wijnkasteel Vandeurzen vormt het uitvoeren van de Overeenkomst ten allen tijde een inspanningsverbintenis.

Wijnkasteel Vandeurzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst met de Klant. In elk geval, en voor zover wettelijk toegelaten, zal de totale aansprakelijkheid van Wijnkasteel Vandeurzen beperkt zijn tot het bedrag van de prijs zoals vermeld in de Overeenkomst.

Voor de aankoop van de goederen of voor het plaatsen van een (online) bestelling dient de Klant ten allen tijde meerderjarig te zijn. Het is Wijnkasteel Vandeurzen toegestaan een legitimatiebewijs te vragen indien de Klant alcoholische dranken wenst aan te kopen. Wijnkasteel Vandeurzen zal desgevallend geen alcoholische dranken verkopen/afleveren aan jongeren die de wettelijke leeftijd hiervoor niet hebben bereikt. Wijnkasteel Vandeurzen wijst in dat verband elke aansprakelijkheid af voor zover de Klant gebruik zou maken van onjuiste of valse identiteitsgegevens (zoals maar niet beperkt tot onjuiste leeftijdsinformatie).

De Consument geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij levering. Deze garantie omvat de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Wijnkasteel Vandeurzen of ernstige overlast zou berokkenen aan de Consument, dan verbindt Wijnkasteel Vandeurzen er zich toe om de Consument een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de Consument.

Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verkeerde bewaring van de goederen, een verergering van de toestand door nalatigheid of een valpartij zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt evenmin voor problemen die inherent zijn aan de door Wijnkasteel Vandeurzen aangeboden goederen.


10. Privacy

Wijnkasteel Vandeurzen verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor eigen doeleinden en is in die zin verwerkingsverantwoordelijke. De Privacy Policy van Wijnkasteel Vandeurzen bevat alle informatie over het doel, de wijze waarop, de aard, de periode, de ontvangers van de gegevens,…

Indien de Klant een Overeenkomst afsluit met Wijnkasteel Vandeurzen, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Privacy Policy van Wijnkasteel Vandeurzen en deze te aanvaarden.


11. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Wijnkasteel Vandeurzen heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

In geval van betwistingen tussen Wijnkasteel Vandeurzen en de Klant is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Wijnkasteel Vandeurzen gevestigd is, bevoegd.

© 2024 Vandeurzen Wijnkasteel Shop - Alle rechten voorbehouden

Blijf op de hoogte!

Categorie

Categorie
 • Fles Wijn (14)
 • Pakket (4)
 • Cadeaubon (1)
 • Wijnvat (1)

Jaar

Jaar
 • 2021 (8)
 • 2020 (6)
 • 2022 (5)
 • 2019 (2)

Kleur

Kleur
 • Wit (11)
 • Rood (5)
 • Rosé (2)

Merk

Merk
 • Wijnkasteel Vandeurzen (18)

Volume

Volume
 • 75 CL (14)
 • 3x 75 CL (3)